Avgör om din patient bör testas för NP-C – använd NP-C Suspicion Index

NP-C Suspicion Index är ett diagnosverktyg som är utvecklat av en grupp experter på NP-C, bestående av barnläkare, neurologer, psykiatriker och biostatistiker. Verktyget ger dig fler möjligheter att snabbt kunna upptäcka om någon av dina patienter ligger i riskzonen för NP-C.

Använd diagnosverktyget för att:

  • Identifiera symtom som kan tyda på NP-C
  • Öka medvetenheten om viktiga tecken och symtom på NP-C
  • Utesluta en NP-C-diagnos
Ta mig till diagnosverktyget >>

Diagnosverktyg

Så bekräftas en NP-C-diagnos

Utredningen av patienter med misstanke om NP-C bör innehålla såväl anamnes, klinisk undersökning som laboratoriediagnostik. Bland de tekniker som används för att bekräfta NP-C finns biokemisk testning, histologisk analys, genetisk testning och olika avbildningstekniker.1 Avancerade biokemiska analyser kan endast utföras av ett fåtal specialistlaboratorier. Läs mer om dem nedan.

Remittera rätt

Det är viktigt att ha direktkontakt med resurspersoner och specialistlaboratorier som kan hjälpa till med konsultation inför vidare utredning och eventuell provtagning vid misstanke om NP-C.
RESURSPERSONER PÅ RIKS/REGIONNIVÅ

Följande läkare är resurspersoner med intresse för och erfarenhet av neurometabola sjukdomar såsom Niemann-Pick typ C (NP-C).

Docent Niklas Darin
Specialist i barnneurologi vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.
Telefon 031-343 40 00, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Martin Paucar
Läkare, Neurologkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Telefon 08-5858 0000, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SPECIALISTLABORATORIER
Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
Laboratoriet utför specialiserade laboratorieutredningar av neurometabola sjukdomar. Aktiv forskning inom området neurometabola sjukdomar bedrivs.

För utredning av Niemann-Pick typ C utförs laboratoriediagnostik som omfattar filipinfärgning, chitotriosidas och CCL 18 samt DNA-testning med NGS.

Kontaktpersoner kan nås på telefon 031-343 01 70

Processöverläkare Jorge Asin Cayuela
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

1:e kemist Maria Blomqvist
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

E-mail direkt till laboratoriet
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer på: www.kliniskkemi.se


CMMS, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm

CMMS (Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar) är ett specialistlaboratorium vid Karolinska Universitetssjukhuset för utredning av ärftliga ämnesomsättningssjukdomar. Läkarna som arbetar på CMMS ger rådgivning vid såväl utredning som behandling. För utredning av Niemann-Pick typ C görs den laboratoriediagnostik som bland annat omfattar mätning av chitotriosidas, filipinfärgning samt preparation och förberedelse av DNA för genetisk testning. Kontakta läkarna på CMMS på telefon 08-517 714 40 eller läs mer här.


Kem Spec Lab C174 Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Analys av oxysterol


Kontaktpersoner:

Anita Lövgren-Sandblom
Telefon 0707-17 74 67

Ingemar Björkhem
Telefon 0708-75 44 34, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Maria Olin
Telefon 0737-38 19 89

Behandling av NP-C

Det finns ännu inget botemedel mot NP-C.1,2 Utveckling och implementering av screeningprogram, validerade bedömningstekniker och gemensamt överenskomna riktlinjer är avgörande för att optimera behandlingsresultatet.

Tabellen nedan ger en översikt över de undersökningar som bör göras initialt (inför diagnos eller behandling), samt vid uppföljning.3

Undersökning Initialt Uppföljning       
Allmänt    
Fullständig fysisk undersökning (inkl vikt, längd och huvudomfång) a x Varje 6 mån
Kliniska parametrar för neurologisk sjukdom
NP-C funktionsnedsättningsskala b
NP-C funktions-nedsättningsskala b
x Varje 6 mån
Videoupptagning av motorisk och sensorisk funktionsförmåga x Varje 6–12 mån
Bedömning av krampanfall x Varje 6–12 mån
Andra åtgärder
Neuropsykiatriska bedömningar c x Varje 6–12 mån
Hörsel x Varje 6–12 mån
Neurofysiologisk undersökning   Varje 6–12 mån
Oftalmologisk bedömning (SEM) d x Varje 6–12 mån
Laboratorieundersökningar e
Biokemiska rutinundersökningar (ASAT/ALAT)
Biokemiska rutin-undersökningar (ASAT/ALAT)
x Varje 6–12 mån
Hematologi (blodvärden) x Varje 6–12 mån
Plasma-chitotriosidas (valfritt) f x Varje 12 mån
Ultraljud buk g x Varje 12 mån
Avbildning
MRT eller MRS x Varje 12 mån

a Barn och ungdomar
b Se tabell nedan.
c Komplett neurologisk undersökning plus begränsad psykiatrisk bedömning med hjälp av historik och MMSE eller liknande.
d SEM: sackaderade ögonrörelser.
e Viktigt för patienter med systemiska manifestationer (t ex kolestatisk heptatit eller uttalad splenomegali).
f Aktiviteten hos plasmachitotriosidas har inte visats korrelera med den neurologiska sjukdomsprogressionen.
gOrganomegali detekterad med ultraljudsundersökning av buken har inte visats korrelera med sjukdomsprogressionen.


Handläggningen av NP-C kan innefatta både icke-specifik symtomatisk behandling och NP-C-specifik behandling.

NP-C är en heterogen sjukdom med symtom som uppträder över ett brett åldersspektrum, från perinatal till vuxen ålder.4 Även tidsförloppet för sjukdomsprogressionen varierar betydligt men är generellt sett snabbare vid tidigt uppträdande neurologiska symtom.1 Vid sjukdomsdebut i ungdomsåren eller i vuxen ålder har patienterna vanligen redan hunnit utveckla neurologiska symtom som påverkar rörelseförmåga och kognitiva funktioner.5,6 Neurodegeneration är den främsta dödsorsaken hos patienter med NP-C.7

De stora variationerna i ålder vid insjuknandet, sjukdomsprogressionens tidsförlopp, av diskreta symptom och personliga omständigheter gör att varje patients behandling skräddarsys utifrån hans/hennes specifika behov.3


NP-C funktionsnedsättningsskala

Sjukdomsprogression och behandlingsrespons kan utvärderas med en bedömningsskala som bygger på fyra grundläggande neurologiska parametrar: förflyttning, greppförmåga, språk och sväljfunktion.8 Graden av försämring av dessa parametrar anges med poäng från bäst till sämst. Den sammanlagda poängen räknas ut med samma viktning för var och en av de fyra parametrarna. Bedömning av NP-C-patienters funktionsnedsättning med denna skala tillhandahåller användbar information över lång tid. Trots att skalan ännu inte genomgått formella valideringsstudier har den visats kunna urskilja skillnader i allvarlighetsgrad och årlig progressionstakt mellan olika åldersgrupper av patienter med NP-C.

Förflyttningsförmåga Poäng
Normal 1
Autonom ataxisk gång 2
Assisterad förflyttning utomhus 3
Assisterad förflyttning inomhus 4
Rullstolsbunden 5
Greppförmåga Poäng
Normal 1
Lätt dysmetri/dystonia 2
Mild dysmetri/dystoni b 3
Svår dysmetri/dystoni c 4
a Autonom greppförmåga
b Behöver hjälp med olika uppgifter men kan äta själv
c Behöver hjälp med samtliga aktiviteter

Språk Poäng
Normal 1
Mild dysartrid 2
Svår dysartri e 3
Icke-verbal kommunikation 4
Ingen kommunikation 5
Sväljfunktion Poäng
Normal 1
Dysfagi enstaka tillfällen 2
Dysfagi dagligen 3
Nasogastrisk sond eller gastrostomi 4
d Begriplig
e Endast begriplig för vissa familjemedlemmar

Symtomatisk behandling

Symtomatisk terapi kan vara delvis framgångsrik för vissa NP-C-symtom men har ingen effekt på sjukdomens progression eller långsiktiga resultat. Tabellen nedan sammanfattar de symtomatiska behandlingar som kan komma i fråga för NP-C-patienter.1,2

Symtom Behandling
Ätproblem Tilltagande dysfagi gör det svårt att upprätthålla tillräckligt intag av mat och dryck. Med tiden blir därför gastrostomi nödvändigt för de flesta NP-C-patienter.
Kataplexi Tricykliska antidepressiva och CNS-stimulerande medel kan användas för att kontrollera kataplexi.
Dystoni/tremor Hos en del patienter svarar dystoni och tremor bra på behandling med antikolinerga läkemedel. I vissa fall kan botulinumtoxin vara effektivt.
Begränsade rörelser Sjukgymnastik.
Krampanfall Antiepileptika kan användas för att eliminera eller minska frekvensen av krampanfall.
Sömnstörningar Melatonin eller sömnmedel används för att motverka insomni och sömnstörningar.
Obstipation Program för regelbundna toalettvanor.
Lungsymtom Aspiration är en vanlig komplikation till dysfagi. Antibiotika kan ges profylaktiskt mot återkommande infektioner orsakade av aspiration. I sällsynta fall kan bronkdilatation eller andningsgymnastik bli aktuellt för att underlätta respirationen.

NP-C-specifik behandling

Framsteg i förståelsen av patofysiologin bakom NP-C har lett till utvecklingen av NP-C-specifik behandling med direkt betydelse för sjukdomsförloppet. I januari 2009 godkändes Zavesca® (miglustat) inom Europeiska unionen för behandling av progressiva neurologiska manifestationer hos vuxna och barn med NP-C.

Zavesca® är en glykosfingolipid-synteshämmare som förhindrar syntesen av glykosfingolipider genom att hämma glykosylceramidsyntas och därmed reducera ackumuleringen av dessa lipider hos patienter med NP-C. Detta är den första och hittills enda godkända behandlingen av NP-C och har visats stabilisera eller bromsa det neurologiska sjukdomsförloppet hos NP-C-patienter.5

Zavesca® bör övervägas för samtliga NP-C-patienter med någon typ av neurologiska symtom.3 Även om tidiga neurologiska tecken kan vara otydliga utgör de bevis för att neurodegenerationen blivit klinisk och irreversibel, och behandling krävs för att upprätthålla kognitiva funktioner och möjliggöra fortsatt interaktion med omgivningen. Gällande konsensusriktlinjer stödjer användningen av Zavesca® hos patienter med tidiga neurologiska symtom.3 

Läs också mer om Zavesca® på FASS: Klicka här

Zavesca® (miglustat) Rx(F), hård kapsel 100 mg. ATC-kod: A16AX06, substratreduktashämmare. Indikation: Zavesca är indicerat för behandling av progressiva neurologiska manifestationer hos vuxna och barn med Niemann-Pick Typ C. Zavesca är även indicerat för oral behandling av vuxna patienter med mild till måttlig Gauchers sjukdom typ 1. Zavesca skall vid denna sjukdom endast användas för behandling av patienter för vilka enzymersättningsbehandling inte är lämplig. Varning och försiktighet: Zavesca ska inte användas av patienter som är gravida eller ammande. Hos män ska adekvat preventivmedel användas. För ytterligare information och priser, se www.fass.se, SmPC (Juli 2017) eller kontakta ombudet Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd.
1. Wraith JE, Imrie J. Understanding NiemannPick disease type C and its potential treatment. UK Blackwell Publishing, 2007.ISBN: 978-1-4051-8269-0
2. Patterson MC. Niemann-Pick disease Type C. Gene Reviews 2007a (updated 9 July). Accessible at: www.geneclinics.org. Accessed October 2008.
3. Wraith JE, Baumgartner MR, Bembi B et al. Recommendations on the diagnosis and management of NiemannPick disease type C. Mol Genet Metab 2009; 98: 152–65.
4. Wraith JE, Imrie J. New therapies in the management of Niemann-Pick type C disease: clinical utility of miglustat. Ther Clin Risk Manag 2009; 5: 877–87.
5. Patterson MC, Vecchio D, Prady H et al. Miglustat for treatment of NiemannPick C disease: a randomised controlled study. Lancet Neurol 2007; 6: 765–72.
6. Patterson MC, Vecchio D, Jacklin E et al. Longterm miglustat therapy in children with NiemannPick disease type C. J Child Neurol. 2010; 25: 300–5.
7. Sévin M, Lesca G, Baumann N et al. The adult form of NiemannPick disease type C. Brain 2007; 130: 120–33.
8. Iturriaga C, Pineda M, FernándezValero EM et al. Niemann-Pick C disease in Spain: clinical spectrum and development of a disability scale. J Neurol Sci 2006;249: 1–6.

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB
Svärdvägen 3 A | 182 33 Danderyd | tlf.: +46 8 544 982 50 | fax: +46 8 544 982 69 | Privacy policy